Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “BESA” sh.p.k

About Us Image

Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “BESA” sh.p.k është një shoqëri e re përmbarimore e cila ofron shërbimin e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe titujve të tjerë ekzekutivë. Shoqëria Përmbarimore “BESA” sh.p.k, e ushtron shërbimin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Shërbimi i ofruar do të udhëhiqet nga parimet e profesionalizmit, integritetit dhe respektimit të të drejtave të njeriut. Qëllimi jonë është rritja e besimit të publikut te veprimtaria e përmbaruesit privat, si dhe rritja e nivelit të performancës profesionale të përmbaruesit privat. Sa i përket cilësisë juridike të punës do zbatojmë në mënyrë rigoroze legjislacionin në fuqi, në mënyrë që të përmbushim qëllimin final të proçedurave përmbarimore i cili është finalizimi i drejtësisë.

Private Bailiff Company "BESA" sh.p.k is a new company which offers execution service of court decisions and other executive titles. Private Bailiff Company "BESA" sh.p.k, operates in the whole territory of the Republic of Albania. The offered service will be guided by the principles of professionalism, integrity and respect for human rights. Our goal is to increase public confidence in the operation of private bailiffs, as well as increasing the level of professional performance of private bailiffs. Regarding the legal quality of the work will strictly apply the operative legislation, in order to accomplish the ultimate goal of execution procedures, which is finalizing justice.

Njoftimet e Fundit

Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “BESA” sh.p.k është një shoqëri e re përmbarimore e cila ofron shërbimin e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe titujve të tjerë ekzekutivë.  Shoqëria Përmbarimore “BESA” sh.p.k, e  ushtron shërbimin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Shërbimi i ofruar do të udhëhiqet nga parimet e profesionalizmit, integritetit dhe […]

Read more...